Opšti uslovi poslovanja

 

  1.  Obim

Za upotrebu ove platforme, kao i poslovne odnose između Offrix.com platforme i njenih kupaca, važe uslovi u trenutnoj verziji prilikom pozivanja platforme ili prilikom naručivanja robe. Ponuda na ovoj platformi je isključivo za kupce sa srpskim prebivalištem. Kupac je svako fizičko ili pravno lice koje ima poslovne odnose sa Offrix.com. Uslovi isporuke i plaćanja kao i propisi o zaštiti podataka mogu se povremeno prilagođavati. Offrix.com traži da pažljivo pročitate ove propise svaki put kada posetite platformu i svaki put kada naručujete robu. Dodatni ili različiti uslovi zahtevaju izričitu pismenu potvrdu usluge Offrix.com . Kupac potvrđuje kada koristi ovu platformu ili kada naručuje paket da u potpunosti prihvata ove uslove i odredbe, uključujući uslove isporuke i plaćanja. Ukoliko se pojedine odredbe ovih Opštih uslova pokažu neefikasnim ili neizvršljivim ili postanu neefikasne ili neizvršive, to neće uticati na valjanost preostalih odredaba. Operator ove web stranice je Offrix.com.

    2. Informacije na ovoj platformi

Offrix.com sadrži informacije o proizvodima i uslugama. Offrix.com zadržava pravo na promene cena i asortimana, kao i tehničke promene. Sve informacije na www.offrix.com (opisi proizvoda, ilustracije, filmovi, dimenzije, ponderi, tehničke specifikacije, dodaci i ostale informacije) treba shvatiti samo kao približne vrednosti i posebno ne predstavljaju nikakvo osiguranje svojstava ili garancija, osim ako nije izričito navedeno drugačije , Offrix.com se trudi da sve informacije i informacije na ovoj web stranici obezbedi tačno, celovito, ažurno i jasno uređeno, ali Offrix.com za to ne može izričito ni prećutno davati. Sve ponude na ovoj platformi smatraju se neobvezujućim i ne moraju se shvatiti kao obavezujuća ponuda. Offrix.com ne može garantovati da će navedeni proizvodi biti dostupni u trenutku narudžbe. Stoga su sve informacije o raspoloživosti i rokovima isporuke bez garancije i mogu se promeniti u bilo koje vreme bez prethodne najave.

    3. Cene

Ako nije drugačije navedeno, informacije o cenama koje pruža Offrix.com uključuju zakonom propisani PDV, sve napredne takse za reciklažu i naknade za autorska prava na elektronsku opremu. Cene su neto u evrima (€). Svi troškovi slanja, ukoliko nije drugačije određeno, naplaćuju se dodatno i kupac ih mora platiti. Troškovi slanja su odvojeno prikazani u postupku naručivanja. Podložno tehničkim promenama, greškama , Offrix.com može da promeni cene u bilo koje vreme i bez prethodne najave. Prodajne cene ne uključuju usluge konsaltinga i podrške.

    4.Plaćene usluge

Offrix.com nudi usluge na platformi zasnovane na naknadama, kao što su provizije i reklame. Iznos naknade za plaćene usluge (promocije) navedeni su na platformi. Relevantne su one u vreme zaključivanja ugovora između Offrix.com i korisnika. Naknadu plaća korisnik u trenutku narudžbe i kupac ga mora odmah platiti, osim ako na platformi nije drugačije određeno. Nakon isteka promotivnih usluga briše se relevantnog sadržaja. Povraćaj nadoknada plaćenih troškova i usluga u svakom slučaju je isključena.

     5. Zaključivanje ugovora

Ponude na ovoj platformi su neobvezujući poziv kupcu da naruči proizvode i / ili usluge sa Offrix.com. Uz narudžbinu preko ove platforme koja uključuje prihvatanje ovih uslova, kupac daje pravno obavezujuću ponudu za zaključenje ugovora. Offrix.com zatim šalje automatsku „potvrdu o porudžbini“ putem e-maila, što potvrđuje da je ponudu kupca primio Offrix.com. Ako nije drugačije navedeno, nema prava na povratak. Ugovor se zaključuje čim Offrix.com pošalje potvrdu o prihvatanju putem e-pošte u kojoj se potvrđuje otprema naručenih proizvoda ili usluga. Narudžbe se isporučuju samo nakon potpunog prijema plaćanja (izuzetak: faktura) i ako su usluge / aplikacije na raspolaganju. Ako se nakon zaključenja ugovora naručene usluge / aplikacije ne mogu isporučiti ili ne isporučiti u potpunosti, Offrix.com ima pravo odustati od celog ugovora ili dela ugovora. Ako je kupčeva uplata već primo Offrix.com, uplata će biti vraćena kupcu. Ako nije izvršeno plaćanje, kupac će biti oslobođen obaveze plaćanja. Offrix.com nije dužan zameniti isporuke u slučaju raskida ugovora.

    6. Opcije plaćanja i zadržavanje prava vlasništva

Klijent ima opcije plaćanja navedene u postupku narudžbe. Offrix.com zadržava pravo da isključi kupce bez navođenja razloga za pojedinačne opcije plaćanja ili da insistira na plaćanju unapred. Naknada se plaća u trenutku narudžbe od strane korisnika i kupac ga mora odmah platiti. Usluge / aplikacije isporučene kupcu ostaju vlasništvo Offrix.com-a do punog plaćanja.

    7. Dostava, obaveza pregleda, obaveštenje o oštećenju i povraćaj

Isporuke će biti poslate elektronskim putem na adresu koju je kupac naveo u porudžbini. Fakturiranje se vrši e-poštom ili poštom. Uz otpremu, upotrebu i rizik prebacuje se na kupca, koliko je to zakonski dozvoljeno. Ako je isporuka nedostižna ili kupac odbija da je prihvati, Offrix.com može raskinuti ugovor putem e-maila kupcu i postaviti razuman rok i naplatiti troškove za aktivnosti. Kupac je u obavezi da odmah nakon prijema isporuke proveri isporučenu robu i napravi nedostatke za koje Offrix.com garantuje, bez odlaganja, pismenim putem ili e-poštom na adresu u Impressum oglasa. Povraćaj na Offrix.com je na štetu i rizik kupca. Kupac mora poslati usluge / aplikacije i detaljan opis nedostataka na povratnu adresu naznačenu u Offrix.com u Impressum. Ako ispitivanje od strane Offrix.com otkriva da usluge / aplikacije nemaju prepoznatljive nedostatke ili nisu obuhvaćene garancijom proizvođača, Offrix.com može kupcu naplatiti posao, povratak ili moguće odlaganje.

    8. Pravo na odustajanje

Klijentu se daje pravo na povlačenje u roku od 10 kalendarskih dana nakon prijema usluga / aplikacija. Rok se smatra ispunjenim ako kupac pošalje pismeni opoziv putem e-maila info@offrix.com u roku. Za opoziv nije potrebno opravdanje. Ostvarivanje prava na odustajanje vodi do otkazivanja ugovora. Kupac mora vratiti usluge / aplikacije u roku od 48 sati od pismenog opoziva putem e-maila na info@offrix.com. Povraćaj na Offrix.com je na štetu i rizik kupca. Svako izvršeno plaćanje biće vraćeno kupcu u roku od 7 kalendarskih dana, pod uslovom da je Offrix.com već primio robu nazad ili klijent može da predoči dokaz o isporuci. Offrix.com zadržava pravo da zahteva razumnu nadoknadu štete, prekomernog habanja ili gubitka vrednosti zbog nepravilnog rukovanja i da oduzme umanjenje vrednosti od već plaćene kupovne cene ili da naplati kupcu. U sledećim slučajevima se ne daje pravo na opoziv: Ako ugovor ima slučajni element, naime zato što cena podleže fluktuacijama nad kojima prestupnik nema uticaja. Ako se ugovor bavi pokretnom stavkom koja po svojoj prirodi nije pogodna za povratak ili se može brzo pokvariti; Ako je ugovor za pokretnu stvar, koji je sastavljen prema specifikacijama potrošača ili je jasno prilagođen ličnim potrebama; Ako se ugovor odnosi na digitalni sadržaj i takav sadržaj nije dostupan na fiksnom medijumu ili ako ga obe strane odmah moraju u potpunosti ispoštovati; Ako je ugovor o usluzi, a davaocu ugovor treba u potpunosti da ispuni uz prethodnu izričitu saglasnost potrošača pre isteka roka za odustajanje. U oblastima smeštaja, prevoza, hrane i pića i rekreativnih aktivnosti, kada izvođač pristane da pruža usluge u određeno vreme ili u određenom vremenskom periodu.

    9. Garancija

Offrix.com teži da pruža usluge / aplikacije besprekornog kvaliteta. U slučaju nedostataka o kojima je blagovremeno obavešten, Offrix.com preuzima garanciju za nedostatake i funkcionalnosti predmeta koji je kupac stekao tokom zakonom određenog garantnog perioda, obično dve godine od datuma isporuke. Daljnja potraživanja su isključena. Garancije ne pokrivaju normalno habanje, kao ni posledice nepravilnog rukovanja ili oštećenja od strane kupca ili trećih lica, kao i oštećenja zbog spoljnih okolnosti. Offrix.com nije u mogućnosti da pruži garancije ili garancije za pravovremenost, potpunost i tačnost podataka, kao ni za trajnu ili nesmetanu dostupnost platforme, njene funkcionalnosti, integrisane hiperveze i drugi sadržaj. Konkretno, nije zagarantovano niti garantovano da upotreba platforme ne krši prava trećih lica koja nisu u vlasništvu Offrix.com.

    10. Odgovornost

Offrix.com isključuje svu odgovornost, bez obzira na njihov pravni osnov, kao i zahtev za odštetu protiv Offrix.com-a i svih pomoćnika i posrednika. Konkretno, Offrix.com nije odgovoran za indirektne štete i posledične štete, gubitak dobiti ili druge lične, imovinske i materijalne gubitke kupca. Rezervisana ostaje dodatna obavezna zakonska odgovornost, na primer, za veliku nepažnju ili protivpravnu nameru. Offrix.com koristi hiperveze samo za pojednostavljeni pristup korisnika drugim web ponudama. Offrix.com ne može detaljno znati sadržaj ove web stranice, niti preuzeti bilo kakvu odgovornost ili drugu odgovornost za sadržaj ove platforme.

    11. Odgovornost korisnika

Kao korisnik, vi ste jedini odgovorni za vaše korišćenje platforme i za sve povezane radnje, uključujući i vaše poslovanje s drugim korisnicima. Slažete se da ćete osloboditi Offrix.com, njegove filijale, njihove direktore, službenike, opunomoćenike, izvođače, kompanije i zaposlene protiv potraživanja i troškova, uključujući razumne pravne troškove, u vezi sa vašim korišćenjem Platforme ili Njihovo ponašanje prema drugim korisnicima.

    12.Prekid i promene

Ugovorni odnos između nas i korisnika može bilo koja strana raskinuti po vlastitom nahođenju u bilo koje vreme sa trenutnim dejstvom. Naknade za plaćene usluge korisniku neće biti vraćene ni pod kojim uslovima. Zadržavamo pravo da privremeno obustavimo, obustavimo ili zamenimo bilo koju ili sve usluge. Pored toga, zadržavamo pravo da naplaćujemo besplatne usluge vezane za buduću upotrebu, kao i da promenimo plaćene usluge ili usluge zasnovane na naknadama u bilo koje vreme.

    13. Rizik

Kupac snosi sve rizike koji mogu nastati kao rezultat manipulacije njegovim EDV sistemom, kao rezultat neispravnosti njegovog EDV sistema i / ili kao posledica zloupotrebe ovlašćenja za pristup.

    14.Privatnost

Offrix.com može obrađivati i koristiti podatke sadržane u ugovoru kako bi ispunio obaveze proistekle iz ugovora o kupovini i koristio ih u marketinške svrhe. Podaci neophodni za ispunjenje usluge takođe se mogu proslediti naručenim servisnim partnerima (logističkim partnerima) ili drugim trećim licima. Dalji propisi o zaštiti podataka dostupni su na sledećem linku: Zaštita podataka.

    15. Ostale odredbe

Offrix.com izričito zadržava pravo da promeni ove uslove i odredbe u bilo koje vreme bez prethodne najave. U slučaju spora koristiće se samo materijalno pravo, isključujući pravila sukoba zakona. Konvencija UN-a o prodaji (CISG, Bečki zakon o prodaji) izričito je isključena. Nadležnost je na Pravosudnim organima Republike Srbije, ukoliko zakon ne predviđa obaveznu nadležnost.

    16. Kontakt

Ako imate bilo kakvih pitanja o ovim uslovima, molimo kontaktirajte: Impressum 


(Verzija 10.03.2022)

EUR Еуро

EUR Еуро